سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

??نآم = ت?ـَِآب?ُـوُتِ مَِر?ـــّــــّگـــ??

??نآم = ت?ـَِآب?ُـوُتِ مَِر?ـــّــــّگـــ??

??نآم خانوآدگے = تنہآ??

??مــــــخ = رددادم ??

??جــــــ?ب =......سوآل بعدلطفآ??

??اعصـــاب = داغــــــووون??

??ام?د به زندگے= جآنـــــم??...!!؟؟

??دل = تنـــگ??

??غم = تــا دلت بخــوآد??

??شادے = معنی آین رو نمیدونم??

??محبّت = رفـــت??

??عشّق =دارم ولی چ فایده??

??رف?ق = کـــــوو??؟؟؟؟

??آنـسان?ت = چے نمیشنوم تکرآر کن??...

??خےآنت = ظرفیت پشتم تکمیل شده آز جلو خنجــر میزنن??

??رفاقت =قدیمے شد دیدے سلام مارم برسون??

??حسِت = حسم مثه برگیہ که میدونم باد از هر طرف بیاد آخــــرش میفتم??

??بدبختے؟؟ = دردامو اگــہ بشنوی خودت برام آرزو مـــــــرگ میکــــنے??

??آرزو = مَـ?ِـ?ِرَِگـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِ??

??@marg_sakht
#بیمکث_خسته[ یادداشت ثابت - شنبه 96/4/11 ] [ 6:45 عصر ] [ رضابیمکس ] نظر

خیلی سختــــه.......توبا بغض بنویسی اون باخنده بخونه...خیلی سختـ

https://t.me/marg_sakht/3133خیلی سختــــه
تـــ ــــــو با " بُغض " بنویســــی
و
اون با " خـــــــــنده " بخونه...!!
 
??درد داره وقتی نمیدوم کدوم لعنتـــــــــی جای منو تو دلت گرفته...!!!
 
??...ومن در اوج خواســـــــتن تنها می مانم!!????
••••??

??.      @marg_sakht
#بیمکث_خسته[ یادداشت ثابت - شنبه 96/4/11 ] [ 6:38 عصر ] [ رضابیمکس ] نظر

? مـــ‍ْــانـــ‍ـْـدَن بـــ‍ِـه پْــ‍ــای تُــ‍ـو فایـــ‍ْــدِه

? مـــ‍ْــانـــ‍ـْـدَن بـــ‍ِـه پْــ‍ــای تُــ‍ـو فایـــ‍ْــدِه نَداشــ‍ْــت ... ?

                        ?? رفـــ‍ـْـتَــ‍ــمْ ... ??

? دیْـــ‍ــدی چـــِ‍ـه خــ‍ْــوب تـــ‍ـَـرک کَردَنـــَ‍ــت را بــ‍ــَلَدَم ...‍؟؟
خــْـ‍ــواستَم دوســـْ‍ــتَت داشــ‍ــْته باشَـ‍ــم اَمــ‍ـّا نَفــ‍َــهمیدی ...

                  *** تـــ‍ـَـماشْـــ‍ــا میــْ‍ــکُنم ... ***

میخواهَم بـــ‍ــِبینم آنهایـــ‍ـْی کِـــ‍ـه دورَت را شـــ‍ــُلوغ کَردَنــ‍ـْـد مــ‍ــِثل مـ‍َــن پُـــ‍ــشتــ‍ــَت هـَـ‍ــستَن ...؟؟   

تـــ‍ــُو را آنــ‍ْــقَدر کِـــه مـــ‍َن میخواســ‍ـْـتم , میخواهَنــ‍ــد ...؟؟
      وَلـــ‍ْــی بِـــ‍ــه هَمـــ‍ـْـان شــُـ‍ــلوغی دورَت قَسَـــ‍م ...!!

                ? پُشتــ‍ـَـت خـــْ‍ــالـــ‍ـْـیست ...?  

           ? بــ‍ـِـه حَرفـــ‍ـْـایَم خــ‍ـواهی رِسید ...
??@marg_sakht
#بیمکث_خسته[ یادداشت ثابت - شنبه 96/4/11 ] [ 6:36 عصر ] [ رضابیمکس ] نظر

به سلامتی کسی که رفت وپشت سرشم نگاه نکرد...

به سلامتی کسی که رفت وپشت سرشم نگاه نکرد...
نه شکستمو...
نه پیری تنهاییمو...
نه جون دادنمو...
نه لحظه خاک کردنمو...
نه هفتم..
نه چهلمو...
نه سالموو..
وهیچوقت ازخودش نپرسید که من هستم یا دیگه وجودندارم..
@marg_sakht
#بیمکث_خسته
#یلدا[ یادداشت ثابت - شنبه 96/4/11 ] [ 6:35 عصر ] [ رضابیمکس ] نظر

دختر:سلام

دختر:سلام
پسر:سلام عشقم خوبـی؟
دختر:نہ
 پسر:چرا عشقم کی اذیتت کردھ...
دختر:هیچی ولش کن
پسر:بگو ببینم چی شدھ؟
دختر:بہ پسره بعد مدرسه میاد اذیتم میکنہ
پسر:چی؟؟؟؟؟؟فردا درستش میکنم


فردای اونروز پسر رفت در مدرسه عشقشو وقتی تعطیل شدن دید دوتا پسر افتادن دنبال عشقشو همش پشت سرش تیکه میندازن عشقش.
یه لحظه خون جلو چشمشو گرفتو رفت پسرارو برد تو کوچه و انقد عصبانی بود ک نفهمید چیشد و تا به خودش اومد دید پسره تو کوچه پهن شده و خون اطرافش جمع شده تازه فهمید ک چ غلطی کرده و پسررو  با چاقو کشته بود
وقتی فرستادنش زندان فقط منتظر این بود ک عشقش بیاد ملاقاتش ولی ماه ها و سال ها گذشت و عشقش رو ندید.
یه روز صبح وقتی از خواب بلند شد دید چند تا سرباز بالای سرش ایستادن.پسر فهمید ک میخوان اعدامش کنن.
وقتی اونروز پسر رو وارد انفرادی کردن گفت میشه یه کار برام انجام بدین؟
سرباز گفت چیه؟
پسر:فردا ک خواستید اعدامم کنید به عشقم بگید بیاد لحظه مرگمو تماشا کنه
پسر اونشب تا صبح ب هیچ چیز بجز صورت زیبای عشقش فکر نمیکرد.
ساعت پنج صبح:
پسر رو وقتی وارد حیاط زندان کردن پسر یهو رنگش عوض شد...
سر جاش ایستادو اشک از چشماش سرازیر شد

 وقتی کہ دید عشقش دستش تو دستای یہ نفر دیگستو اومدن تماشای اعدام  پسر...??

#پخش_شہ????@marg_sakht
#بیمکث_خسته[ یادداشت ثابت - چهارشنبه 96/4/8 ] [ 5:58 عصر ] [ رضابیمکس ] نظر